8.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 5/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 24. oktoobril 2017 – Skatteverket versus Holmen AB

(Kohtuasi C-608/17)

(2018/C 005/32)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta förvaltningsdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja ja vastustaja: Skatteverket

Vastustaja ja apellatsioonkaebuse esitaja: Holmen AB

Eelotsuse küsimused

1.

Kas selleks, et ühes liikmesriigis asuval emaettevõtjal oleks ELTL artikli 49 alusel õigus (mis tuleneb muu hulgas kohtuotsusest Marks & Spencer) arvata maha teises liikmesriigis asuva tütarettevõtja lõplikku kahjumit, peab see tütarettevõtja olema emaettevõtja otseses omandis?

2.

Kas seda osa kahjumist, mida ei ole tütarettevõtja asukohariigi eeskirjade kohaselt võimalik tasaarvestada seal konkreetsel aastal teenitud kasumiga, kuid mida saab üle kanda, nii et seda oleks võimalik maha arvata järgneval aastal, tuleb samuti käsitada lõplikuna?

3.

Kas kahjumi lõplikkuse hindamisel tuleb arvesse võtta asjaolu, et tütarettevõtja asukohariigi õiguse kohaselt piiratakse muude isikute kui kahjumit tootnud isiku võimalusi kahjumi mahaarvamiseks?

4.

Kui arvesse tuleb võtta kolmandas küsimuses nimetatud piirangut, siis kas tuleb arvestada ka seda, mil määral on see piirang muutnud võimatuks mis tahes kahjumi osa tasaarvestamise mõne teise isiku teenitud kasumiga?