8.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 5/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 24 oktober 2017 – Skatteverket / Memira Holding AB

(Mål C-607/17)

(2018/C 005/31)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Skatteverket

Svarande: Memira Holding AB

Tolkningsfrågor

1)

Ska det vid bedömningen av om en förlust i ett dotterbolag i en annan medlemsstat är slutlig i den mening som avses i bl.a. rättsfallet A (C-123/11, ECLI:EU:C:2013:84) – och moderbolaget därmed får dra av förlusten med stöd av artikel 49 FEUF – beaktas att det enligt reglerna i dotterbolagsstaten finns begränsningar i möjligheten för andra subjekt än förlustsubjektet självt att dra av förlusten?

2)

Om en sådan begränsning som avses i fråga 1 ska beaktas, ska hänsyn då tas till om det i det aktuella fallet rent faktiskt finns något annat subjekt i dotterbolagsstaten som hade kunnat dra av förlusterna om detta hade varit tillåtet där