8.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 5/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 24. oktobra 2017 – Skatteverket/Memira Holding AB

(Zadeva C-607/17)

(2018/C 005/31)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica in tožena stranka: Skatteverket

Tožena stranka in pritožnica: Memira Holding AB

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba pri presoji dokončnosti izgube hčerinske družbe v drugi državi članici v smislu, ki je med drugim podan v zadevi A – in lahko matična družba torej odbije izgubo na podlagi člena 49 PDEU – upoštevati omejitve iz predpisov države hčerinske družbe v zvezi z možnostjo subjekta, ki ni subjekt, ki je ustvaril izgubo, da to izgubo odbijejo?

2

Če je treba tako omejitev, kot je navedena v prvem vprašanju, upoštevati, ali je treba v obravnavani zadevi potem upoštevati, ali v državi hčerinske družbe dejansko obstaja drug subjekt, ki bi lahko odbil izgube, če bi predpisi te države to dovoljevali?