8.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 5/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 24. októbra 2017 – Skatteverket/Memira Holding AB

(Vec C-607/17)

(2018/C 005/31)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Skatteverket

Odporca: Memira Holding AB

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa pri určovaní, či je strata dcérskej spoločnosti v inom členskom štáte konečná najmä v zmysle rozsudku A, a teda či materská spoločnosť môže stratu odpočítať na základe článku 49 ZFEÚ, zohľadniť skutočnosť, že podľa práva štátu dcérskej spoločnosti majú iné subjekty než samotný subjekt, ktorý stratu zaznamenal, obmedzenú možnosť stratu odpočítať?

2.

Pokiaľ je potrebné zohľadniť také obmedzenie, aké je uvedené v otázke 1, má sa brať do úvahy, či v dotknutej veci skutočne existuje v štáte dcérskej spoločnosti iný subjekt, ktorý by straty mohol odpočítať, ak by to bolo povolené?