8.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 5/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 24. oktoobril 2017 – Skatteverket versus Memira Holding AB

(Kohtuasi C-607/17)

(2018/C 005/31)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta förvaltningsdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja ja vastustaja: Skatteverket

Vastustaja ja kaebuse esitaja: Memira Holding AB

Eelotsuse küsimused

1.

Kas selle hindamisel, kas teises liikmesriigis asuva tütarettevõtja kahjum on lõplik muu hulgas kohtuotsuses A kasutatud tähenduses, ning emaettevõtja võib seega selle kahjumi ELTL artikli 49 alusel maha arvata, tuleb arvesse võtta asjaolu, et tütarettevõtja asukohariigi eeskirjade kohaselt kehtivad selle kahjumi mahaarvamise võimaluse piirangud kõikidele isikutele peale selle isiku enda, kellel kahjum tekkis?

2.

Kui esimeses küsimuses viidatu laadset piirangut tuleb arvestada, siis kas tuleb arvesse võtta seda, kas asjaomases asjas on tütarettevõtja asukohariigis tegelikult olemas teine isik, kes oleks võinud selle kahjumi maha arvata, kui see oleks olnud seal lubatud?