22.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Holandsko) 16. októbra 2017 – A-Fonds/Inspecteur van de Belastingsdienst

(Vec C-598/17)

(2018/C 022/30)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: A-Fonds

Žalovaný: Inspecteur van de Belastingdienst

Prejudiciálne otázky

1.

Považuje sa rozšírenie pôsobnosti existujúcej schémy pomoci v dôsledku úspešného uplatnenia práva na voľný pohyb kapitálu zdaniteľnou osobou podľa článku 56 Zmluvy o ES (teraz článok 63 ZFEÚ) za nové opatrenie pomoci vyplývajúce z úpravy existujúcej pomoci?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, vylučuje plnenie úloh vnútroštátneho súdu v súlade s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ, aby sa zdaniteľnej osobe priznalo daňové zvýhodnenie, na ktoré si zdaniteľná osoba uplatňuje nárok v súlade s článkom 56 Zmluvy o ES (teraz článok 63 ZFEÚ) alebo je potrebné Komisii oznámiť plánované rozhodnutie súdu o priznaní tohto zvýhodnenia alebo je vnútroštátny súd povinný s ohľadom na svoju kontrolnú povinnosť vyplývajúcu z článku 108 ods. 3 ZFEÚ uplatniť iný postup alebo prijať iné opatrenia?