22.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/20


Преюдициално запитване от Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Нидерландия), постъпило на 16 октомври 2017 г. — A-Fonds/Inspecteur van de Belastingsdienst

(Дело C-598/17)

(2018/C 022/30)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Страни в главното производство

Жалбоподател: A-Fonds

Ответник: Inspecteur van de Belastingdienst

Преюдициални въпроси

1)

Представлява ли разширяването на приложното поле на съществуваща схема за помощи, което се прави след като данъчнозадължено лице се е позовало успешно на свободното движение на капитали по член 56 от Договора за ЕО (понастоящем член 63 ДФЕС), нова помощ, която следва да се разглежда като изменение на съществуваща помощ?

2)

При утвърдителен отговор, когато национален съд изпълнява задълженията си по член 108, параграф 3 ДФЕС, изключва ли се възможността на данъчнозадълженото лице да бъде предоставено данъчно облекчение, което то претендира на основание на член 56 от Договора за ЕО (понастоящем член 63 ДФЕС), или Комисията следва да бъде уведомена за съдебното решение, с което се възнамерява да бъде предоставено това облекчение, или с оглед на възложеното на националния съд задължение за наблюдение по член 108, параграф 3 ДФЕС той следва да предприеме друго действие или мярка?