22.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Belgien) den 16 oktober 2017 – Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl.

(Mål C-597/17)

(2018/C 022/29)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Grondwettelijk Hof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten m.fl., Plast.Surg. m.fl., Belgian Society for Private Clinics m.fl.

Motpart: Ministerraad

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 132.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG (1) av den 28 november 2006 om systemet för mervärdesskatt tolkas så, att det undantag som avses i den bestämmelsen, både vad gäller konventionella och icke-konventionella behandlingsmetoder, är förbehållet medicinska eller paramedicinska yrkesutövare som omfattas av den nationella lagstiftningen för vårdyrken och som uppfyller kraven i nämnda nationella lagstiftning, och att personer som inte uppfyller dessa krav, utan är anslutna till en yrkesorganisation för kiropraktiker och osteopater och uppfyller de krav som denna organisation har uppställt, inte omfattas av undantaget?

2)

Ska artiklarna 132.1 b, c och e, 134 och 98 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om systemet för mervärdesskatt, jämförda med punkterna 3 och 4 i bilaga III till det direktivet, bland annat mot bakgrund av principen om skatteneutralitet, tolkas så,

a)

att de utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken en reducerad mervärdesskattesats ska tillämpas på läkemedel och medicintekniska produkter som lämnas ut med anledning av ingrepp eller behandlingar av terapeutisk karaktär, samtidigt som läkemedel och medicintekniska produkter som lämnas ut med anledning av ingrepp eller behandlingar av rent estetisk karaktär, och som är nära knutna till dessa, omfattas av den normala mervärdesskattesatsen,

b)

eller att de innebär att båda de ovannämnda fallen får eller ska behandlas lika?

3)

Är [Grondwettelijk] Hof skyldig att tillfälligt tillmäta de … bestämmelser som är avsedda att ogiltigförklaras fortsatt verkan, även de bestämmelser som i förekommande fall helt eller delvis ska ogiltigförklaras, om det av svaret på den första och den andra tolkningsfrågan följer att bestämmelserna strider mot unionsrätten, för att ge lagstiftaren möjlighet att bringa bestämmelserna i överensstämmelse med denna rätt?


(1)  EUT L 347, 2006, s. 1.