22.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Grondwettelijk Hof (Belgija) 16. oktobra 2017 – Belgisch Syndicaat van Chiropraxie in drugi

(Zadeva C-597/17)

(2018/C 022/29)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Grondwettelijk Hof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten in drugi, Plast.Surg. in drugi, Belgian Society for Private Clinics in drugi

Druga stranka: Ministerraad

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 132(1)(c) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) razlagati tako, da je v tej določbi navedena oprostitev tako glede konvencionalnih kakor tudi glede nekonvencionalnih praks pridržana osebam, ki opravljajo medicinsko ali paramedicinsko poklicno dejavnost v skladu z nacionalnimi določbami o zdravstvenih poklicih in ki izpolnjujejo zahteve, določene v teh nacionalnih določbah, in da so od oprostitve izključene osebe, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, vendar pa so člani poklicnega združenja kiropraktikov in osteopatov in izpolnjujejo zahteve, ki jih določa to združenje?

2.

Ali je treba člene 132(1)(b), (c) in (e), 134 in 98 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v povezavi s točkama 3 in 4 Priloge III k tej direktivi, predvsem z vidika davčne nevtralnosti, razlagati tako,

a)

da nasprotujejo nacionalni določbi, ki določa nižjo stopnjo DDV za farmacevtske izdelke in medicinske pripomočke, ki se predpišejo zaradi posega ali zdravljenja s terapevtskim značajem, medtem ko se za farmacevtske izdelke in medicinske pripomočke, ki se predpišejo zaradi posega ali zdravljenja z zgolj estetskim značajem in so s tem tesno povezani, uporablja splošna stopnja DDV,

b)

ali pa tako, da dovoljujejo oziroma nalagajo enako obravnavanje obeh navedenih primerov?

3.

Ali mora ustavno sodišče začasno ohraniti posledice določb, ki jih je treba razglasiti za nične, ter določb, ki jih je po potrebi treba v celoti ali delno razglasiti za nične, v primeru, da bi iz odgovora na prvo in drugo vprašanje za predhodno odločanje izhajalo, da so v nasprotju s pravom Evropske unije, z namenom, da bi bilo zakonodajalcu omogočeno, da jih uskladi s tem pravom?


(1)  UL L 2006, str. 1.