22.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof (Belgicko) 16. októbra 2017 – Belgisch Syndicaat van Chiropraxie a i.

(Vec C-597/17)

(2018/C 022/29)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Grondwettelijk Hof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten a i., Plast.Surg. a i., Belgian Society for Private Clinics a i.

Ďalší účastník konania: Ministerraad

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 132 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o bežné, ako aj alternatívne postupy, podľa tohto ustanovenia je oslobodenie v ňom uvedené vyhradené pre osoby, ktoré podľa vnútroštátnych právnych predpisov o povolaniach v zdravotníctve vykonávajú lekárske alebo zdravotnícke povolanie v súlade s požiadavkami stanovenými v daných vnútroštátnych právnych predpisoch, a nevzťahuje sa na osoby, ktoré dané požiadavky nespĺňajú, ale sú členmi profesijného združenia chiropraktikov a osteopatov a spĺňajú požiadavky, ktoré stanovilo toto združenie?

2.

Majú sa článok 132 ods. 1 písm. b), c) a e), článok 134 a článok 98 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v spojení s bodmi 3 a 4 prílohy III k tejto smernici, predovšetkým s ohľadom na zásadu daňovej neutrality, vykladať v tom zmysle,

a)

že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré stanovuje zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty, ktorá sa uplatní na farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa podávajú pri zákroku alebo ošetrení terapeutickej povahy, zatiaľ čo farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa podávajú pri zákroku alebo ošetrení výlučne estetického charakteru a sú s ním úzko spojené, podliehajú základnej sadzbe dane z pridanej hodnoty,

b)

alebo že povoľujú, resp. ustanovujú rovnaké zaobchádzanie s oboma uvedenými prípadmi?

3.

Prináleží Ústavnému súdu, aby na istý čas zachoval právne účinky ustanovení…, ktoré majú byť zrušené, alebo prípadne ustanovení, ktoré majú byť celkom alebo čiastočne zrušené v prípade, že z odpovede na prvú a druhú prejudiciálnu otázku vyplynie, že sú v rozpore s právom Európskej únie, aby sa tak zákonodarcovi umožnilo uviesť ich do súladu s týmto právom?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.