22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Grondwettelijk Hof (Belgia) 16. oktoobril 2017 – Belgisch Syndicaat van Chiropraxie jt

(Kohtuasi C-597/17)

(2018/C 022/29)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Grondwettelijk Hof

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten jt, Plast.Surg. jt, Belgian Society for Private Clinics jt

Menetluses osalev isik: Ministerraad

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, (1) artikli 132 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et viidatud sättes nii konventsionaalse ravi kui ka alternatiivravi suhtes ette nähtud maksuvabastus on kohaldatav ainult sellistele meditsiinitöötaja kutset või meditsiinitöötaja kutsega võrreldavat kutset omavatele isikutele, kes on hõlmatud tervishoiuteenuste osutamisega seotud kutsealasid reguleerivate riiklike õigusaktidega ja kes täidavad nimetatud riiklikes õigusaktides sätestatud nõudeid, ning viidatud maksuvabastuse kohaldamisalast on välja arvatud isikud, kes ei vasta nimetatud nõuetele, kuid kuuluvad kiropraktikute ja osteopaatide kutseliitu ning vastavad kutseliidu esitatud nõuetele?

2.

Kas direktiivi 2006/112 artikli 132 lõike 1 punkte b, c ja e, artiklit 134 ja artiklit 98 koosmõjus direktiivi III lisa punktidega 3 ja 4 tuleb eelkõige neutraalse maksustamise aspektist tõlgendada nii, et

a)

nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, mis näeb ette vähendatud käibemaksumäära ravimitele ja meditsiinitoodetele, mida manustatakse ravi eesmärgil läbiviidava operatsiooni või raviprotseduuriga seoses, kuid kehtestab hariliku käibemaksumäära ravimitele ja meditsiinitoodetele, mida manustatakse puhtalt esteetilisel eesmärgil läbiviidava operatsiooni või raviprotseduuri käigus ja mis on sellega tihedalt seotud,

b)

või nii, et need lubavad või seavad kohustuseks kohelda eespool nimetatud kahte juhtumit võrdselt?

3.

Kas Grondwettelijk Hof (konstitutsioonikohus) peab tühistatavate sätete ja/või täielikult või osaliselt tühistatavate sätete õiguslikud tagajärjed juhul, kui esimesele ja teisele eelotsuse küsimusele antavast vastusest peaks ilmnema, et kõnealused sätted on Euroopa Liidu õigusega vastuolus, ajutiselt kehtivaks jätma, et seadusandjal oleks võimalik viia need Euroopa Liidu õigusega kooskõlla?


(1)  ELT 2006, L 347, lk 1.