27.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 402/18


Talan väckt den 12 oktober 2017 – Republiken Österrike mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-591/17)

(2017/C 402/23)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Republiken Österrike (ombud: G. Hesse)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har åsidosatt sina skyldigheter enligt artiklarna 18 FEUF, 34 FEUF, 56 FEUF och 92 FEUF genom att med Infrastrukturabgabengesetz (lagen om skatter på infrastruktur) av den 8 juni 2015 (BGBI. I S. 904), i dess lydelse enligt artikel 1 i lag av den 18 maj 2017 (BGBI. IS. 1218), införa avgifter för personbilar, och genom att med Zweite Verkehrsteueränderungsgesetz (andra lagen om ändring av vägtrafikskatt) av den 8 juni 2015 (BGBI. I S. 901), vilken senast ändrats genom Gesetz zur Änderung des Zweiten Verkehrsteueränderungsgesetzes (andra lagen om ändring av vägtrafikskatt) av den 6 juni 2017 (BGBI. I S. 1493), i Kraftfahrzeugsteuergesetz, i dess lydelse av den 26 september 2002 (lagen om vägtrafikskatt) (BGBI. I S. 3818), införa skattebefrielse för ägare av personbilar i Tyskland, och

förplikta Förbundsrepubliken Tyskland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1.   Indirekt diskriminering på grund av nationalitet genom att infrastrukturavgiften kompenseras av en skattebefrielse för ägare till personbilar registrerade i Tyskland

Enligt lagen om skatter på infrastruktur ska alla användare av det tyska motorvägsnätet betala en infrastrukturavgift, i förhållande till fordonets utsläppsklass. Användare av motorvägsnätet som är bosatta i Tyskland får emellertid en återbetalning på minst samma belopp genom en skattebefrielse som fastställs i väggtrafiksskattelagen. Det tidsmässiga och materiella sambandet mellan infrastrukturavgiften och skattebefrielsen, som medges med (minst) samma belopp, medför att endast utländska användare vägnätet drabbas av infrastrukturavgiften. Republiken Österrike anser att dessa båda åtgärder, på grund av de är tidsmässigt och materiellt odelbara, ska bedömas tillsammans mot bakgrund av unionsrätten. Bestämmelserna innebär en indirekt diskriminering på grund av nationalitet, vilken enligt artikel 18 FEUF måste kunna rättfärdigas. Enligt Republiken Österrike föreligger inte några sådana skäl för diskrimineringen av utländska bilförare. Bestämmelserna strider således mot artikel 18 FEUF.

2.   Indirekt diskriminering på grund av nationalitet genom det sätt på vilket infrastrukturavgiften är uppbyggd.

Det föreligger olika behandling av inhemska och utländska användare av vägnätet även på grund av att kontrollen av betalningsskyldigheten samt sanktioner vid utebliven eller felaktig betalning huvudsakligen berör utländska bilförare, medan tyska bilförare debiteras avgiften med automatik.

3.   Åsidosättande av artiklarna 34 FEUF och 56 FEUF

Enligt Republiken Österrike föreligger även ett åsidosättande av den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster, eftersom bestämmelserna påverkar de gränsöverskridande leveranserna med bilar med en vikt under 3,5 ton som omfattas av infrastrukturavgiften, liksom tillhandahållande av tjänster av personer som inte är bosatta i Tyskland och tillhandahållande av tjänster till dessa personer. Bestämmelserna är således – i tillägg till den ovannämnda diskrimineringen – även att anse som en olaglig inskränkning i de grundläggande friheterna som inte kan rättfärdigas.

4.   Åsidosättande av artikel 92 FEUF

Bestämmelserna utgör slutligen ett åsidosättande av artikel 92 FEUF, eftersom de omfattar kommersiella buss- eller varutransporter med fordon som väger mindre än 3,5 ton. Ett åsidosättande av artikel 92 FEUF kan inte rättfärdigas, vilket innebär att ett åsidosättande av artikel 92 FEUF medför att bestämmelserna strider mot unionsrätten.