27.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 402/18


Žaloba podaná dne 12. října 2017 – Rakouská republika v. Spolková republika Německo

(Věc C-591/17)

(2017/C 402/23)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Rakouská republika (zástupce: G. Hesse, zmocněnec)

Žalovaná: Spolková republika Německo

Návrhová žádání žalobkyně

Spolková republika tím, že poplatkem za osobní vozidla zavedeným Infrastrukturabgabengesetz (zákon o poplatcích za užívání pozemních komunikací) ze dne 8. června 2015 (BGBl. I, s. 904), ve znění článku 1 zákona ze dne 18. května 2017 (BGBl. I, s. 1218), ve spojení se slevou na dani zavedenou Zweites Verkehrsteueränderungsgesetz (druhý zákon o změně silniční daně) ze dne 8. června 2015 (BGBl. I, s. 901) do Kraftfahrzeugsteuergesetz (zákon o dani z provozu motorových vozidel) ve znění vyhlášeném dne 26. září 2002 (BGBl. I, s. 3818) a naposledy pozměněnou Zweites Verkehrsteueränderungsgesetz (zákon o změně druhého zákona o změně silniční daně) ze dne 6. června 2017 (BGBl. I, s. 1493) pro držitele osobních vozidel registrovaných v Německu, porušila články 18, 34, 56 a 92 SFEU.

Spolkové republice Německo se uloží náhrada nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1.   Nepřímá diskriminace na základě státní příslušnosti kompenzací poplatku za užívání pozemních komunikací prostřednictvím slevy na dani pro držitele vozidel registrovaných v Německu

Zákon o poplatcích za užívání pozemních komunikací ukládá všem uživatelům německé dálniční sítě povinnost zaplacení poplatku za užívání pozemních komunikací, odstupňovaného podle emisní třídy vozidla. Uživatelům silnic s bydlištěm v Německu je však minimálně stejná částka vrácena prostřednictvím slevy na dani zakotvené v zákonu o dani z provozu motorových vozidel. Časová a obsahová souvislost mezi poplatkem za užívání pozemních komunikací a slevy na dani z provozu motorových vozidel v (minimálně) stejné výši vede k tomu, že fakticky budou poplatkem za užívání pozemních komunikací zatíženi pouze zahraniční uživatelé silnic.

Rakouská republika zastává názor, že tato obě opatření musejí být z důvodu své časové a obsahové nerozlučitelnosti posouzena z hlediska unijního práva společně. Dotčená právní úprava má za následek nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti, která musí být podle článku 18 SFEU odůvodněna. Takové odůvodnění pro diskriminaci zahraničních řidičů motorových vozidel podle názoru Rakouské republiky neexistuje. Dotčená právní úprava je tudíž v rozporu s článkem 18 SFEU.

2.   Nepřímá diskriminace na základě státní příslušnosti prostřednictvím právní úpravy poplatku za užívání pozemních komunikací

Nerovné zacházení s tuzemskými a zahraničními uživateli silnic spočívá také v tom, že dohled nad platební povinností, jakož i sankce z důvodu nezaplaceného nebo nesprávně zaplaceného poplatku za užívání pozemních komunikací budou uplatňovány zcela převážně na zahraniční řidiče motorových vozidel, protože němečtí řidiči dostanou výměr k zaplacení poplatku za užívání pozemních komunikací automaticky.

3.   Porušení článků 34 a 56 SFEU

Podle názoru Rakouské republiky dochází mimoto k porušení svobody volného pohybu zboží a volného pohybu služeb v rozsahu, v němž má právní úprava účinky na přeshraniční dodávky zboží prostřednictvím malých nákladních vozidel s tonáží do 3,5 tun celkové váhy, která podléhají poplatku za používání pozemních komunikací, jakož i na poskytování služeb osobami neusazenými v Německu, resp. na poskytování služeb osobám neusazeným v Německu. Je proto nutné ji – mimo již uvedenou diskriminaci – kvalifikovat také jako nepřípustné omezení uvedených základních svobod, které nelze odůvodnit.

4.   Porušení článku 92 SFEU

Dotčená právní úprava je nakonec v rozporu s článkem 92 SFEU v rozsahu, v němž se vztahuje na přepravu cestujících autobusem na základě živnostenského oprávnění a přepravu zboží nákladními automobily s tonáží do 3,5 tun. Možnost odůvodnění článek 92 SFEU nestanoví, takže již existence diskriminace podle článku 92 SFEU vede k rozporu dotčené právní úpravy s unijním právem.