22.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) den 10 oktober 2017 – Prenatal S.A. mot Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

(Mål C-589/17)

(2018/C 022/28)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Prenatal S.A.

Motpart: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

Tolkningsfrågor

1)

Är kommissionens beslut C(2008) 6317 final av den 3 november 2008 om fastställelse av att det fanns fog för att i efterhand uppbära importtull och att det saknades fog för att efterge denna tull i ett enskilt fall, angående import av textilprodukter som deklarerats ha sitt ursprung i Jamaica (ärende REM 03/07), oförenligt med unionsrätten, särskilt artiklarna 220.2 b och 239 i gemenskapens tullkodex?

2)

När kommissionen, till följd av en ansökan om eftergift, meddelar beslutet att de faktiska och rättsliga omständigheterna i ärendet är jämförbara med de som förekommer i ett tidigare ärende och som redan avgjorts av kommissionen eller beslutet att det finns ett jämförbart ärende under handläggning, ska då vart och ett av dessa beslut betraktas som en rättslig handling som är bindande för myndigheterna i den medlemsstat där eftergift begärs med den följden att det kan överklagas av den person som ansöker om eftergift (artikel 239 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen) (1) eller om att tull inte ska uppbäras (artikel 220.2 b i nämnda gemenskapens tullkodex)?

3)

För det fall kommissionens beslut inte ska anses ha bindande rättslig verkan, ankommer det då på de nationella myndigheterna att bedöma om det i det föreliggande fallet finns sådana jämförbara faktiska och rättsliga omständigheter?

4)

Om svaret är jakande, och för det fall det gjorts en sådan analys och slutsatsen dragits att det inte finns sådana omständigheter, ska då artikel 905.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2) tillämpas med den följden att kommissionen ska fatta ett beslut med rättslig verkan som är bindande för de nationella myndigheterna?


(1)  EGT L 302, 1992, s. 1, svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4.

(2)  EGT L 253, 1993, s. 1, svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1.