22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/19


2017 m. spalio 10 d.Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prenatal S.A. / Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

(Byla C-589/17)

(2018/C 022/28)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Prenatal S.A.

Kita proceso šalis: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas C(2008)6317 final, kuriame nuspręsta, kad pagrįsta a posteriori įtraukti muitus į apskaitą ir kuriame nepagrįstas atsisakymas juos išieškoti konkrečiu atveju, susijusiu su tekstilės gaminių, kurių kilmės šalis deklaruota Jamaika, importu (byla REM 03/07), prieštarauja Sąjungos teisei, ypač BMK 220 straipsnio 2 dalies b punktui ir 239 straipsniui?

2.

Ar, kai prašoma atsisakyti išieškoti muitų ir Komisija praneša apie sprendimą, kad bylos faktinės ir teisinės aplinkybės panašios į kitos ankstesnės bylos, kurią ji jau išnagrinėjo, aplinkybes, arba apie sprendimą, kad yra nagrinėjamas panašus atvejis, kuris nors iš šių sprendimų laikytinas valstybės narės, kurioje prašoma atsisakyti išieškoti muitus, institucijoms privalomu teisės aktu ir dėl to jį gali apskųsti asmuo, pateikęs prašymą neišieškoti muitų [1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (1), 239 straipsnis] arba neįtraukti jų į apskaitą (BMK 220 straipsnio 2 dalies b punktas)?

3.

Jeigu Komisijos sprendimas nelaikytinas privalomu teisės aktu, ar nacionalinės institucijos privalo įvertinti tai, ar nagrinėjamo atvejo faktinės arba teisinės aplinkybės yra panašios?

4.

Teigiamai atsakius į minėtą klausimą, jeigu atlikta tokia analizė ir nustatyta, kad tokių aplinkybių nėra, ar reikia taikyti 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (2), 905 straipsnio 1 dalį ir dėl to Komisija privalo priimti tokioms institucijoms privalomą teisinį sprendimą?


(1)  OL L 302, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307.

(2)  OL L 253, 1993, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 6 t., p. 3.