15.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 13/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 5. oktoobril 2017 – Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

(Kohtuasi C-585/17)

(2018/C 013/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuste esitajad: Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

Menetlusse kaasatud isik: Dilly’s Wellnesshotel GmbH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas heakskiidetud abikava muutmine selliselt, et liikmesriik loobub heakskiidetud abi edasisest kasutamisest abisaajate teatava (eraldatava) rühma puhul ja antava riigiabi mahtu sellega üksnes vähendab, tähendab sellisel juhul nagu käesolev abikava sellist muutmist, mis nõuab ELTL artikli 108 lõike 3 alusel (põhimõtteliselt) teate avaldamist?

2.

Kas ELTL artikli 108 lõike 3 kohane kavandatud meetmete rakendamise keeld võib Euroopa Komisjoni 6. augusti 2008. aasta määruse (EÜ) nr 800/2008 (1) (üldine grupierandi määrus) kohaldamisel tehtud vormivea korral tuua kaasa olukorra, kus heakskiidetud abikava piirangut ei ole lubatud rakendada, millest tulenevalt tekib liikmesriigil selle keelu tagajärjel teatavatele abisaajatele abi andmise kohustus (kavandatud meetmete rakendamise kohustus)?

3a.

Kas selline energiaaktsiisi tagastamise kord nagu käesolevas asjas, mille raames on tagastatav summa seaduses üheti mõistetavalt kindlaks määratud valemiga, vastab komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruses (EL) nr 651/2014 (2) ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks, ette nähtud tingimustele?

3b.

Kas määruse (EL) nr 651/2014 artikli 58 lõige 1 mõjutab energiaaktsiisi tagastamise korra muutmisest teatamise kohustusest vabastamist alates 2011. aasta jaanuarist?


(1)  Komisjoni 6. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT 2008, L 214, lk 3).

(2)  Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT 2014, L 187, lk 1).