15.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 13/6


Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 5 октомври 2017 г. — Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

(Дело C-585/17)

(2018/C 013/07)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател в ревизионното производство: Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

Ответник: Dilly’s Wellnesshotel GmbH

Преюдициални въпроси

1)

Изменението на разрешена схема за помощ, с което държава членка се отказва да продължи да използва разрешението за помощ за определена (отделима) група от получатели на помощта и така само намалява обема на съществуваща помощ, представлява ли в случай като настоящия преобразуване на схема за помощ, за което (принципно) е налице задължение за уведомление съгласно член 108, параграф 3 ДФЕС?

2)

Може ли в случай на формален порок при прилагането на Регламент (ЕО) № 800/2008 (1) на Комисията от 6 август 2008 г. (Общ регламент за групово освобождаване) забраната за изпълнение съгласно член 108, параграф 3 ДФЕС да доведе до неприложимост на ограничение на разрешена схема за помощ, така че със забраната за изпълнение държавата членка в крайна сметка да бъде задължена да изплати помощ на определени получатели („задължение за изпълнение“)?

3a)

Схема за възстановяване на енергийни данъци като разглежданата, при която размерът на възстановяването на енергийните данъци е ясно определен в закон чрез формула за изчисление, изпълнява ли условията на Регламент (ЕС) № 651/2014 (2) на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора?

3б)

Води ли член 58, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014 за периода след януари 2011 г. до освобождаване от съответното задължение във връзка с тази схема за възстановяване на енергийни данъци?


(1)  Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване), ОВ L 214, 2008 г., стр. .3

(2)  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, ОВ L 187, 2014 г., стр. 1.