11.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 424/24


2017 m. spalio 4 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / H.

(Byla C-582/17)

(2017/C 424/35)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Kita apeliacinio proceso šalis: H.

Prejudicinis klausimas

Ar 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013 (1), kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, turi būti aiškinamas taip, kad teisę nustatyti atsakingą valstybę narę turi tik pirmoji valstybė narė, kurioje pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas, todėl užsienietis tik toje valstybėje narėje gali imtis teisinių veiksmų pagal Dublino reglamento 27 straipsnį dėl vieno iš Dublino reglamento III skyriuje, visų pirma 9 straipsnyje, nustatytų atsakomybės kriterijų klaidingo taikymo?


(1)  OL L 180, 2013, p. 31; toliau – Dublino reglamentas.