11.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 424/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 4. oktoobril 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie versus H.

(Kohtuasi C-582/17)

(2017/C 424/35)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Vastustaja apellatsioonimenetluses: H.

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (1), tuleb tõlgendada nii, et vastutava liikmesriigi määrab vaid esimene liikmesriik, kus esitati rahvusvahelise kaitse taotlus, millest tulenevalt saab välismaalane Dublini määruse artikli 27 alusel vaidlustada vaid selles liikmesriigis Dublini määruse III peatükis, sealhulgas artiklis 9 sisalduvate vastutava liikmesriigi määramise kriteeriumide väära kohaldamist?


(1)  ELT 2013, L 180, lk 31; edaspidi „Dublini määrus“.