201711170201555732017/C 412/295802017CJC41220171204RO01ROINFO_JUDICIAL20171004192021

Cauza C-580/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 4 octombrie 2017 – Mittetulundusühing Järvelaev/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni (PRIA)


C4122017RO1910120171004RO0029191202

Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 4 octombrie 2017 – Mittetulundusühing Järvelaev/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni (PRIA)

(Cauza C-580/17)

2017/C 412/29Limba de procedură: estona

Instanța de trimitere

Riigikohus

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Mittetulundusühing Järvelaev

Pârâtă: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Întrebările preliminare

1)

La recuperarea unei finanțări acordate pentru finanţarea unui proiect în cadrul unei măsuri Leader, în cazul în care subvenţia a fost aprobată la 6 septembrie 2011, ultima rată a fost achitată la 19 noiembrie 2013, încălcarea a fost constatată la 4 decembrie 2014 și decizia de restituire a fost adoptată la 27 ianuarie 2015, în ceea ce privește condiția perenității operațiunii, trebuie aplicat articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului ( 1 ) sau articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 )? În aceste condiții, temeiul recuperării îl reprezintă articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului ( 3 ) sau articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 4 )?

2)

În cazul în care la prima întrebare se răspunde că este aplicabil Regulamentul nr. 1698/2005, închirierea unui obiect al investiției (o ambarcațiune cu vele), achiziționat prin intermediul unui proiect finanțat prin măsura Leader de către o asociație fără scop patrimonial căreia i-a fost aprobat ajutorul, către o altă asociație fără scop patrimonial care a utilizat ambarcațiunea cu vele pentru aceeași operațiune pentru care beneficiarul a primit ajutorul trebuie considerată ca fiind o modificare importantă, în sensul articolului 72 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 1698/2005, care influențează natura sau condițiile de punere în aplicare a operațiunii ori care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi? Organismul plătitor al unui stat membru trebuie să demonstreze în ce constă avantajul în mod concret pentru a fi îndeplinite condițiile creării avantajului nejustificat? În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, avantajul nejustificat poate consta în aceea că utilizatorul de fapt al obiectului investiției nu a obținut finanțarea proiectului în cazul în care a formulat o cerere cu același conținut?

2a)

În cazul în care la prima întrebare se răspunde că este aplicabil Regulamentul nr. 1303/2013, închirierea unui obiect al investiției (o ambarcațiune cu vele), achiziționat prin intermediul unui proiect finanțat prin măsura Leader de către o asociație fără scop patrimonial căreia i-a fost aprobat ajutorul, către o altă asociație fără scop patrimonial care a utilizat ambarcațiunea cu vele pentru aceeași operațiune pentru care beneficiarul a primit ajutorul trebuie considerată ca fiind o modificare importantă care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare ale operaţiunii, în sensul articolului 71 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 1303/2013, care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia?

3)

În cazul în care la prima întrebare se răspunde că este aplicabil Regulamentul nr. 1698/2005, închirierea unui obiect al investiției (o ambarcațiune cu vele), achiziționat prin intermediul unui proiect finanțat prin măsura Leader de către beneficiar, către o altă asociație fără scop patrimonial care a utilizat ambarcațiunea cu vele pentru aceeași operațiune pentru care beneficiarul a primit ajutorul trebuie considerată ca fiind o modificare importantă, în sensul articolului 72 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 1698/2005, care rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietății unei infrastructuri, fie din încetarea sau delocalizarea unei activități productive, dacă se ține cont că proprietatea asupra ambarcațiunii cu vele a rămas neschimbată, însă beneficiarul nu mai este posesor direct, ci indirect al ambarcațiunii cu vele, iar veniturile din închiriere înlocuiesc veniturile din prestarea serviciilor descrise în cerere?

3a)

În cazul în care la prima întrebare se răspunde că este aplicabil Regulamentul nr. 1303/2013, închirierea unui obiect al investiției (o ambarcațiune cu vele), achiziționat prin intermediul unui proiect finanțat prin măsura Leader de către asociația fără scop patrimonial căreia i-a fost aprobat ajutorul, către o altă asociație fără scop patrimonial care a utilizat ambarcațiunea cu vele pentru aceeași operațiune pentru care beneficiarul a primit ajutorul trebuie considerată ca fiind o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi, în sensul articolului 71 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 1303/2013, dacă se ține cont că proprietatea asupra ambarcațiunii cu vele a rămas neschimbată, însă beneficiarul nu mai este posesor direct, ci indirect al ambarcațiunii cu vele, iar veniturile din închiriere înlocuiesc veniturile din prestarea serviciilor descrise în cerere? Organismul plătitor al unui stat membru trebuie să demonstreze în ce constă avantajul în mod concret pentru a fi îndeplinite condițiile existenţei avantajului nejustificat? În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, avantajul nejustificat poate consta în aceea că utilizatorul de fapt al obiectului investiției nu a obținut finanțarea proiectului în cazul în care a formulat o cerere cu același conținut?

4)

I se poate impune beneficiarului, prin intermediul unui decret intern care reglementează o măsură Leader, obligația de a păstra obiectul investiției timp de cinci ani, în condiţii mai stricte decât cele prevăzute la articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1698/2005 sau prevăzute la articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1303/2013?

5)

În cazul unui răspuns negativ la a patra întrebare, sunt compatibile cu articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1698/2005 şi, respectiv, cu articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1303/2013 dispozițiile unui decret intern în temeiul cărora beneficiarul unui proiect finanțat este obligat să păstreze obiectul investiției achiziționat pe baza proiectului finanțat pentru minimum cinci ani de la achitarea ultimei rate și să îl utilizeze în conformitate cu obiectivele urmărite, precum și interpretarea acestor dispoziții în sensul că beneficiarul trebuie să utilizeze personal obiectul investiției?

6)

Trebuie considerată ca fiind o neregulă, în sensul articolului 33 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1290/2005 şi, respectiv, al articolului 56 din Regulamentul nr. 1306/2013, neîndeplinirea de către beneficiar a unei operațiuni care nu era obligatorie, potrivit unui decret intern care reglementează o măsură Leader, însă pe care beneficiarul a indicat-o în cererea de finanțare în secțiunea „Rezumatul obiectivelor și activităților operațiunii și investiției” și care a constituit un criteriu pe baza căruia cererile au fost evaluate în scopul stabilirii poziţiei în clasament?

7)

În cazul unui răspuns pozitiv la a șasea întrebare, recuperarea este nelegală dat fiind că a fost solicitată înaintea expirării termenului de cinci ani de la plata ultimei rate, iar beneficiarul a remediat încălcarea în timpul procedurii judiciare privind recuperarea?


( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO 2005, L 277, p. 1, Ediţie specială, 03/vol. 66, p. 101).

( 2 ) Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO 2013, L 347, p. 320).

( 3 ) Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO 2005, L 209, p. 1, Ediţie specială, 14/vol. 1, p. 193).

( 4 ) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO 2013, L 347, p. 549).