201711170201555732017/C 412/295802017CJC41220171204CS01CSINFO_JUDICIAL20171004192021

Věc C-580/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Riigikohus (Estonsko) dne 4. října 2017 – Mittetulundusühing Järvelaev v. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)


C4122017CS1910120171004CS0029191202

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Riigikohus (Estonsko) dne 4. října 2017 – Mittetulundusühing Järvelaev v. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Věc C-580/17)

2017/C 412/29Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Riigikohus

Účastníci původního řízení

Žalobce: Mittetulundusühing Järvelaev

Žalovaný: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Předběžné otázky

1)

Je nutné v případě zpětného získávání podpory projektu, schválené v rámci opatření Leader, pokud byla podpora schválena dne 6. září 2011, poslední splátka vyplacena dne 19. listopadu 2013, porušení bylo konstatováno dne 4. prosince 2014 a rozhodnutí o vrácení vydáno dne 27. ledna 2015, použít ve vztahu k požadavku trvání operace článek 72 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ( 1 ) nebo čl. 71 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ( 2 )? Je za těchto okolností základem pro vrácení čl. 33 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ( 3 ), nebo článek 56 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ( 4 )?

2)

V případě odpovědi na první otázku v tom smyslu, že se použije nařízení č. 1698/2005: Je nutné považovat pronájem investice (plachetnice), pořízené prostřednictvím podpory projektu, poskytnuté v rámci opatření Leader, neziskovým sdružením, které podporu obdrželo, jinému neziskovému sdružení, které plachetnici využívá pro totožnou operaci, pro kterou byla příjemci podpora poskytnuta, za významnou změnu ve smyslu čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1698/2005, která ovlivňuje povahu nebo podmínky provádění operace nebo poskytuje některému subjektu neoprávněnou výhodu? Musí platební agentura členského státu konstatovat, v čem konkrétně výhoda spočívala, aby byla splněna podmínka neoprávněné výhody? V případě kladné odpovědi na tuto otázku: Může neoprávněná výhoda spočívat v tom, že skutečný uživatel investice by podporu projektu nezískal, pokud by sám podal žádost se stejným obsahem?

2a)

V případě, že první otázka bude zodpovězena v tom smyslu, že se použije nařízení č. 1303/2013: Je nutné považovat pronájem investice (plachetnice), pořízené prostřednictvím podpory projektu, poskytnuté v rámci opatření Leader, neziskovým sdružením, které podporu obdrželo, jinému neziskovému sdružení, které plachetnici využívá totožným způsobem, pro který byla příjemci podpora poskytnuta, za podstatnou změnu nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky operace ve smyslu čl. 71 odst. 1 písm. c) nařízení č. 1303/2013, která by vedla k ohrožení jejích původních cílů.

3)

V případě odpovědi na první otázku v tom smyslu, že se použije nařízení č. 1698/2005: Je nutné považovat pronájem investice (plachetnice), pořízené prostřednictvím podpory projektu, poskytnuté v rámci opatření Leader, příjemcem podpory jinému neziskovému sdružení, které plachetnici využívá pro totožnou operaci, pro kterou byla příjemci podpora poskytnuta, za významnou změnu ve smyslu čl. 72 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1698/2005, která je důsledkem změny formy vlastnictví určitého prvku infrastruktury nebo ukončení či přemístění produkční činnosti, je-li přitom zohledněna skutečnost, že nedošlo ke změně vlastnictví k plachetnici, avšak příjemce podpory již není přímým, ale nepřímým držitelem plachetnice a dosahuje příjmů z pronájmu namísto příjmů z poskytování služby popsané v žádosti [o podporu]?

3a)

V případě odpovědi na první otázku v tom smyslu, že se použije nařízení č. 1303/2013: Je nutné považovat pronájem investice (plachetnice), pořízené prostřednictvím podpory projektu, poskytnuté v rámci opatření Leader, neziskovým sdružením, které podporu obdrželo, jinému neziskovému sdružení, které plachetnici využívá pro totožnou operaci, pro kterou byla příjemci podpora poskytnuta, za změnu vlastnictví položky infrastruktury, která podniku poskytuje nepatřičnou výhodu ve smyslu čl. 71 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1303/2013, je-li přitom zohledněna skutečnost, že nedošlo ke změně vlastnictví k plachetnici, avšak příjemce podpory již není přímým, ale nepřímým držitelem plachetnice a dosahuje příjmů z pronájmu namísto příjmů z poskytování služby popsané v žádosti [o podporu]? Musí platební agentura členského státu konstatovat, v čem konkrétně výhoda spočívala, aby byla splněna podmínka neoprávněné výhody? V případě kladné odpovědi na tuto otázku: Může neoprávněná výhoda spočívat v tom, že skutečný uživatel investice by podporu projektu nezískal, pokud by sám podal žádost se stejným obsahem?

4)

Lze příjemci podpory uložit vnitrostátním výnosem, který upravuje opatření Leader, povinnost zachovat investici po dobu pěti let, spojenou s přísnějšími pravidly, než jsou pravidla stanovená v čl. 72 odst. 1 nařízení č. 1698/2005 nebo čl. 71 odst. 1 nařízení č. 1303/2013?

5)

V případě záporné odpovědi na čtvrtou otázku: Je ustanovení vnitrostátního výnosu, podle něhož je příjemce podpory povinen investici pořízenou prostřednictvím podpory projektu zachovat a náležitě využívat po dobu minimálně pěti let následujících po výplatě poslední splátky podpory a výklad tohoto ustanovení, podle něhož příjemce podpory musí investici osobně využívat, v souladu s čl. 72 odst. 1 nařízení č. 1698/2005, resp. čl. 71 odst. 1 nařízení č. 1303/2013?

6)

Je nutné za nesrovnalost ve smyslu čl. 33 odst. 1 nařízení č. 1290/2005, resp. článku 56 nařízení č. 1306/2013 považovat případ, kdy příjemce podpory neprovede operaci, která nebyla podle vnitrostátního výnosu, jímž je upraveno opatření Leader, závazná, na níž však příjemce podpory poukázal ve svém „Shrnutí cílů a činností operace a investice“, uvedeném v žádosti o podporu, a která byla jedním z kritérií, na základě nichž byly žádosti posuzovány pro účely jejich umístění v pořadí?

7)

V případě kladné odpovědi na šestou otázku: Je zpětné získávání protiprávní proto, že je uplatňováno před uplynutím pěti let od poslední výplaty a příjemce podpory porušení odstraní v průběhu soudního řízení ve věci zpětného získávání?


( 1 ) – Nařízení Rady (ES) č 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).

( 2 ) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

( 3 ) – Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1).

( 4 ) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).