201711170241555872017/C 412/285782017CJC41220171204CS01CSINFO_JUDICIAL20171003181922

Věc C-578/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Nejvyšší správní soud, Finsko) dne 3. října 2017 – Oy Hartwall Ab


C4122017CS1820120171003CS0028182192

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Nejvyšší správní soud, Finsko) dne 3. října 2017 – Oy Hartwall Ab

(Věc C-578/17)

2017/C 412/28Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus (Nejvyšší správní soud)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Oy Hartwall Ab

Další účastník řízení: Patentti- ja rekisterihallitus

Předběžné otázky

1)

Je pro účely výkladu článku 2 a podmínky týkající se rozlišovací způsobilosti ochranné známky ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) ( 1 ), relevantní, zda je žádáno o zápis ochranné známky jako obrazové ochranné známky nebo jako barevné ochranné známky?

2)

Pokud je kvalifikace ochranné známky jako barevné ochranné známky nebo obrazové ochranné známky relevantní pro účely posouzení její rozlišovací způsobilosti, musí být ochranná známka zapsána bez ohledu na její ztvárnění v podobě vyobrazení jako barevná ochranná známka v souladu s přihláškou ochranné známky, nebo ji lze zapsat pouze jako obrazovou ochrannou známku?

3)

Pokud lze jako barevnou ochrannou známku zapsat známku uvedenou v přihlášce ochranné známky v podobě vyobrazení, je zápis ochranné známky jakožto barevné ochranné známky vyjádřené v přihlášce ochranné známky grafickým ztvárněním, které je na základě judikatury Soudního dvora týkající se zápisu barevné ochranné známky (a které tudíž není zápisem samotné abstraktní barvy bez tvaru a obrysu jakožto ochranné známky) dostatečně přesné, podmíněn mimo jiné předložením takového podloženého důkazu o využívání, jako je důkaz vyžadovaný Národní radou pro patenty a registrace, nebo jiného požadovaného důkazu?


( 1 ) – Úř. věst. 2008, L 299, s. 25.