201711170041555422017/C 412/275732017CJC41220171204SK01SKINFO_JUDICIAL20170928181811

Vec C-573/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 28. septembra 2017 – Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski


C4122017SK1810120170928SK0027181181

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 28. septembra 2017 – Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski

(Vec C-573/17)

2017/C 412/27Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Openbaar Ministerie

Žalovaný: Daniel Adam Popławski

Prejudiciálne otázky

1.

Ak vykonávajúci súdny orgán nemôže vykladať vnútroštátne ustanovenia prijaté na vykonanie rámcového rozhodnutia tak, aby ich uplatňovanie viedlo k výsledku, ktorý by bol v súlade s rámcovým rozhodnutím, je na základe zásady prednosti povinný neuplatniť vnútroštátne ustanovenia, ktoré sú nezlučiteľné s ustanoveniami uvedeného rámcového rozhodnutia?

2.

Je vyhlásenie členského štátu podľa článku 28 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2008/909 ( 1 ) platné, ak nebolo vydané „pri prijatí tohto rámcového rozhodnutia“, ale neskôr?


( 1 ) Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii, Ú. v. EÚ L 327, 2008, s. 27.