20.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 392/17


Žaloba podaná 27. septembra 2017 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(Vec C-569/17)

(2017/C 392/22)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: T. Scharf, G. von Rintelen a I. Galindo Martín, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

vyhlásil, že Španielske kráľovstvo tým, že do 21. marca 2016 neprijalo zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (1) alebo ich v každom prípade neoznámila Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 42 ods. 1 uvedenej smernice,

uložil Španielskemu kráľovstvu v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ povinnosť zaplatiť denné penále vo výške 105 991,60 eura s účinnosťou odo dňa vyhlásenia rozsudku, ktorým sa konštatuje nesplnenie povinnosti prijať, alebo v každom prípade oznámiť Komisii opatrenia nevyhnutné na prebratie smernice 2014/17/EÚ a

zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Členské štáty mali podľa článku 42 ods. 2 smernica 20104/17/EÚ povinnosť prijať vnútroštátne opatrenia potrebné na prebratie tejto smernice do vnútroštátneho práva najneskôr do 21. marca 2016. Vzhľadom na to, že Španielske kráľovstvo neoznámilo prebratie smernice, Komisia sa rozhodla predložiť vec Súdnemu dvoru.

2.

Komisia vo svojej žalobe navrhuje, aby Súdny dvor uložil Španielskemu kráľovstvu povinnosť zaplatiť denné penále vo výške 105 991,60 eura. Výška tohto penále bola vypočítaná s prihliadnutím na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu, ako aj na odstrašujúci účinok v závislosti od platobnej schopnosti daného členského štátu.


(1)  Ú. v EÚ L 60, 2014, s. 34.