20.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 392/17


Prasība, kas celta 2017. gada 27. septembrī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-569/17)

(2017/C 392/22)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Scharf, G. von Rintelen un I. Galindo Martín)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nepieņemot līdz 2016. gada 21. martam normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (1), prasības, vai, katrā ziņā, nedarot šos aktus zināmus Komisijai, Spānijas Karaliste nav izpildījusi šīs direktīvas 42. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

atbilstoši LESD 260. panta 3. punktam noteikt Spānijas Karalistei dienas soda naudu EUR 105 991,60 apmērā no attiecīgā sprieduma, ar kuru tiek atzīta pienākumu neizpilde, nepieņemot attiecīgos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Direktīvas 2014/17/ES prasības, vai, katrā ziņā, nedarot šos aktus zināmus Komisijai, pasludināšanas dienas;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.

Saskaņā ar Direktīvas 2014/17/ES 42. panta 2. punktu dalībvalstīm tika uzlikts pienākums noteikt valsts pasākumus, kas nepieciešami, lai valsts tiesību aktos transponētu attiecīgās direktīvas prasības, vēlākais līdz 2016. gada 21. martam. Ņemot vērā to, ka Spānijas Karaliste nebija paziņojusi par šīs direktīvas transponēšanu, Komisija nolēma vērsties Tiesā.

2.

Savā prasībā Komisija lūdz tiesai Tiesu noteikt Spānijas Karalistei dienas soda naudu EUR 105 991,60 apmērā. Šis soda naudas apmērs tika aprēķināts, ņemot vērā attiecīgā pārkāpuma smagumu un ilgumu un atturošo efektu atbilstoši attiecīgās valsts maksātspējai.


(1)  OV 2014, L 60, 34. lpp.