20.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 392/17


Kanne 27.9.2017 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-569/17)

(2017/C 392/22)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Scharf, G. von Rintelen ja I. Galindo Martín)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

on todettava, että Espanjan kuningaskunta on jättänyt noudattamatta kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 4.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU (1) 42 artiklan 1 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan, koska se ei ole 21.3.2016 mennessä antanut direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ainakaan ilmoittanut niitä komissiolle

Espanjan kuningaskunta on SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla velvoitettava maksamaan 105 991,60 euron suuruinen päiväsakko alkaen tässä asiassa annettavan tuomion päivämäärästä siihen saakka, kunnes vahvistetaan, että velvollisuus antaa tai joka tapauksessa ainakin ilmoittaa kaikki säännökset ja määräykset, jotka ovat tarpeen direktiivin 2014/17/EU noudattamiseksi, on täytetty.

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.

Jäsenvaltiot olivat direktiivin 2014/17/EU 42 artiklan 2 kohdan nojalla velvollisia toteuttamaan kansalliset toimenpiteet, jotka olivat tarpeen kansallisen lainsäädännön mukauttamiseksi kyseisen direktiivin kanssa. Koska Espanjan kuningaskunta ei ole ilmoittanut direktiivin täytäntöönpanosta, komissio on päättänyt nostaa kanteen unionin tuomioistuimessa.

2.

Komissio on kanteen yhteydessä vaatinut, että unionin tuomioistuin velvoittaa Espanjan kuningaskunnan maksamaan 105 991,60 euron suuruisen päiväsakon. Sakon määrä on määritetty suhteessa rikkomisen vakavuuteen ja kestoon ja ottaen huomioon pelotevaikutus suhteessa kyseisen jäsenvaltion maksukykyyn.


(1)  EUVL 2014, L 60, s. 34.