20.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 392/17


27. septembril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-569/17)

(2017/C 392/22)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Scharf, G. Von Rintelen ja I. Galindo Martín)

Kostja: Hispaania Kuningriik

Hageja nõuded

Tunnistada, et kuna Hispaania Kuningriik ei ole võtnud enne 21. märtsi 2016 vastu õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (1), täitmiseks või vähemalt ei ole neist komisjonile teatanud, siis on see liikmeriik rikkunud nimetatud direktiivi artikli 42 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

Määrata Hispaania Kuningriigile kooskõlas ELTL artikli 260 lõikega 3 karistusmakse 105 991,60 eurot päevas alates kohtuotsuse kuulutamisest, milles tuvastatakse, et on rikutud kohustust võtta vastu direktiivi 2014/17/EL täitmiseks vajalikud sätted või vähemalt kohustust teatada komisjonile nendest;

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Liikmesriikidel on direktiivi 2014/17/EL artikli 42 lõike 2 alusel kohustus võtta hiljemalt 21. märtsiks 2016 vastu riiklikud meetmed, mis on vajalikud direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmiseks. Kuna Hispaania Kuningriik ei ole komisjonile teatanud direktiivi ülevõtmisest, siis otsustas komisjoni Euroopa Kohtusse pöörduda.

2.

Oma hagis palub komisjon Euroopa Kohtul määrata Hispaania Kuningriigile karistusmakse 105 991,60 eurot päevas. Selle karistusmakse suurus arvutati, võttes arvesse rikkumise raskusastet ja kestust ning hoiatavat mõju, lähtuvalt nimetatud liikmesriigi maksevõimest.


(1)  ELT 2014, L 60, lk 34.