11.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 424/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 27. septembra 2017 – Staatssecretaris van Financiën/L. W. Geelen

(Vec C-568/17)

(2017/C 424/33)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Staatssecretaris van Financiën

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: L. W. Geelen

Prejudiciálne otázky

1.

a.

Má sa článok 9 ods. 2 písm. c) prvá zarážka šiestej smernice (1), resp. článok 52 písm. a) smernice o DPH (2) (v znení platnom do 1. januára 2010) vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na odplatné sprístupňovanie interaktívnych erotických živých predstavení cez webkameru?

b.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1.a, treba potom formuláciu „miesto, kde sa tieto služby fyzicky realizujú/vykonávajú“ v článku 9 ods. 2 písm. c) šiestej smernice, resp. na začiatku článku 52 smernice o DPH vykladať tak, že rozhodujúce je miesto, kde modelky vystupujú pred webkamerou, alebo v tom zmysle, že rozhoduje miesto, na ktorom si návštevníci pozerajú zábery, alebo prichádza do úvahy ešte iné miesto?

2.

Má sa článok 9 ods. 2 písm. e) dvanásta zarážka šiestej smernice, resp. článok 56 ods. 1 písm. k) smernice o DPH (v znení platnom do 1. januára 2010) v spojení s článkom 11 nariadenia o DPH (3) vykladať v tom zmysle, že odplatné sprístupňovanie interaktívnych erotických živých predstavení cez webkameru možno považovať za „elektronicky poskytovanú službu“?

3.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1.a aj otázku 2 a keď určenie miesta poskytovania služby podľa relevantných ustanovení smerníc vedie k rozdielnym záverom, ako potom treba stanoviť miesto poskytovania služby?


(1)  Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).

(2)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1777/2005 zo 17. októbra 2005 o vykonávacích opatreniach smernice 77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 288, 2005, s. 1).