11.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 424/23


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 27 septembrie 2017 – Staatssecretaris van Financiën/L.W. Geelen

(Cauza C-568/17)

(2017/C 424/33)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Recurent: Staatssecretaris van Financiën

Intimat: L.W. Geelen

Întrebările preliminare

1)

a)

Articolul 9 alineatul (2) litera (c) prima liniuță din A șasea directivă (1) și, respectiv, articolul 52 litera (a) din Directiva privind TVA-ul din 2006 (2) (în versiunea în vigoare până la data de 1 ianuarie 2010), trebuie interpretate în sensul că intră sub incidența acestora și furnizarea, contra cost, a unor reprezentații erotice, interactive, în timp real, cu ajutorul camerei web?

b)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1)a), expresiile „locul în care aceste servicii sunt efectiv prestate”, și, respectiv, „locul unde serviciile sunt efectiv prestate”, de la articolul 9 alineatul (2) litera (c) din A șasea directivă, respectiv de la articolul 52 teza introductivă din Directiva privind TVA-ul din 2006, trebuie interpretate în sensul că prezintă relevanță locul în care modelele apar în fața camerei web sau locul în care vizitatorii privesc imaginile sau se ia în considerare chiar un alt loc decât cele două menționate?

2)

Articolul 9 alineatul (2) litera (e) a douăsprezecea liniuță din A șasea directivă și, respectiv, articolul 56 alineatul (1) litera (k) din Directiva privind TVA-ul din 2006 (în versiunea în vigoare până la data de 1 ianuarie 2010), coroborate cu articolul 11 din Regulamentul privind TVA-ul din 2005 (3) trebuie interpretate în sensul că furnizarea contra cost a unor reprezentații erotice, interactive, în timp real, cu ajutorul camerei web poate fi considerată „serviciu prestat pe cale electronică”?

3)

În cazul unui răspuns afirmativ atât la întrebarea 1)a) cât și la întrebarea 2, atunci când desemnarea locului prestării serviciilor potrivit dispozițiilor pertinente din directive conduce la rezultate diferite, care este modul în care trebuie să se determine locul prestării serviciilor?


(1)  A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO 1977, L 145, p. 1).

(2)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 120).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (JO 2005, L 288, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 205).