11.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 424/23


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 27 września 2017 r. – Staatssecretaris van Financiën/L. W. Geelen

(Sprawa C-568/17)

(2017/C 424/33)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën

Strona pozwana: L. W. Geelen

Pytania prejudycjalne

1)

a)

Czy wykładni art. 9 ust. 2 lit. c) tiret pierwsze szóstej dyrektywy (1) wzgl. art. 52 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE (2) (w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2010 r.) należy dokonywać w taki sposób, że obejmują one swoim zakresem także odpłatne udostępnianie interaktywnych erotycznych pokazów za pośrednictwem kamer internetowych przekazujących obraz na żywo?

b)

W razie udzielenia na pytanie 1. a) odpowiedzi twierdzącej, czy wykładni fragmentu zdania „miejsce, gdzie usługi te faktycznie są wykonywane” w art. 9 ust. 2 lit. c) szóstej dyrektywy wzgl. początkowej części art. 52 dyrektywy 2006/112/WE należy dokonywać w takim znaczeniu, że miarodajne jest miejsce, w którym modele występują przed kamerami internetowymi lub w takim znaczeniu, że miarodajne jest miejsce, w którym odwiedzający oglądają obrazy, lub czy w grę wchodzi jeszcze inne miejsce?

2)

Czy wykładni art. 9 ust. 2 lit. e) tiret dwunaste szóstej dyrektywy wzgl. art. 56 ust. 1 lit. k) dyrektywy 2006/112/WE (w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2010 r.) w związku z art. 11 rozporządzenia 1777/2005 (3) należy dokonywać w taki sposób, że odpłatne udostępnianie interaktywnych erotycznych pokazów za pośrednictwem kamer internetowych przekazujących obraz na żywo może zostać uznane za „usługę świadczoną drogą elektroniczną”?

3)

W razie udzielenia zarówno na pytanie 1. a), jaki i pytanie 2, odpowiedzi twierdzącej i w sytuacji, gdy ustalenie miejsca świadczenia usługi na podstawie stosownych przepisów dyrektyw prowadzi do rozbieżności, jak zatem należy ustalić miejsce świadczenia usługi?


(1)  Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 1977 L 145, s.1).

(2)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006 ,L 347, s.1)

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2005 L 288, s.1)