11.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 424/23


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. septembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Staatssecretaris van Financiën/L.W. Geelen

(Lieta C-568/17)

(2017/C 424/33)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzējs: Staatssecretaris van Financiën

Atbildētājs kasācijas tiesvedībā: L. W. Geelen

Prejudiciālie jautājumi

1)

a)

Vai Sestās direktīvas (1) 9. panta 2. punkta c) apakšpunkta pirmais ievilkums un 2006. gada PVN direktīvas (2) (līdz 2010. gada 1. janvārim spēkā esošajā redakcijā) 52. panta a) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka to piemērošanas jomā ietilpst arī interaktīvu erotisku priekšnesumu, izmantojot tīmekļkameru, nodrošināšana tiešraidē par atlīdzību?

b)

Ja atbilde uz pirmā jautājuma a) punktu ir apstiprinoša, vai formulējums “vieta, kur fiziski veic šos pakalpojumus” Sestās direktīvas 9. panta 2. punkta c) apakšpunktā un 2006. gada PVN direktīvas 52. panta ievaddaļā ir jāinterpretē tādējādi, ka noteicošā nozīme ir vietai, kurā modeļi uzstājas tīmekļkameras priekšā, vai vietai, kurā apmeklētāji aplūko attēlus, vai arī runa var būt par vēl kādu citu vietu?

2)

Vai Sestās direktīvas 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta divpadsmitais ievilkums un 2006. gada PVN direktīvas (līdz 2010. gada 1. janvārim spēkā esošajā redakcijā) 56. panta 1. punkta k) apakšpunkts, lasot tos kopā ar 2005. gada PVN regulas (3) 11. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka interaktīvu erotisku priekšnesumu, izmantojot tīmekļkameru, nodrošināšana tiešraidē par atlīdzību var tikt uzskatīta par “elektroniski sniegtu pakalpojumu”?

3)

Ja atbildes gan uz pirmā jautājuma a) punktu, gan uz otro jautājumu ir apstiprinošas un, nosakot pakalpojuma sniegšanas vietu saskaņā ar direktīvu tiesību normām, ir jāizdara atšķirīgi secinājumi, kā tad ir nosakāma pakalpojuma sniegšanas vieta?


(1)  Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV 1977, L 145, 1. lpp.).

(2)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).

(3)  Padomes 2005. gada 17. oktobra Regula (EK) Nr. 1777/2005, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 77/388/EEK par kopēju pievienotās vērtības nodokļu sistēmu (OV 2005, L 288, 1. lpp.).