11.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 424/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 27.9.2017 – Staatssecretaris van Financiën v. L. W. Geelen

(Asia C-568/17)

(2017/C 424/33)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastaaja: L. W. Geelen

Ennakkoratkaisukysymykset

1.

a.

Onko kuudennen direktiivin (1) 9 artiklan 2 kohdan c alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa tai vastaavasti vuoden 2006 arvonlisäverodirektiivin (2) 52 artiklan a kohtaa (sanamuoto 1.1.2010 asti) tulkittava siten, että sen soveltamisalaan kuuluu myös suorana lähetyksenä toteutettavien eroottisten vuorovaikutteisten verkkokameraistuntojen vastikkeellinen tarjoaminen?

b.

Mikäli ensimmäisen kysymyksen a kohtaan vastataan myöntävästi, onko kuudennen direktiivin 9 artiklan 2 kohdan c alakohtaan tai vastaavasti vuoden 2006 arvonlisäverodirektiivin 52 artiklan johdantolauseeseen sisältyvää ilmaisua ”paikka, jossa nämä suoritukset tosiasiallisesti tehdään” tai vastaavasti ”paikka, jossa palvelu tosiasiassa suoritetaan” tulkittava siten, että määräävä on paikka, jossa mallit esiintyvät verkkokameran edessä, vai onko määräävänä pidettävä paikkaa, jossa kävijät katselevat kuvia, vai mahdollisesti jotain muuta paikkaa?

2.

Onko kuudennen direktiivin 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan kahdennettatoista luetelmakohtaa tai vastaavasti vuoden 2006 arvonlisäverodirektiivin 56 artiklan 1 kohdan k alakohtaa (sanamuoto 1.1.2010 asti), luettuna yhdessä vuoden 2005 arvonlisäveroasetuksen (3) 11 artiklan kanssa, tulkittava siten, että suorana lähetyksenä toteutettavien interaktiivisten eroottisten verkkokameraistuntojen vastikkeellista tarjoamista voidaan pitää ”sähköisenä palveluna”?

3.

Mikäli ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen a kohtaan ja toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi ja palvelun suorituspaikan määrittäminen kyseisten direktiivien säännösten perusteella johtaa erilaiseen lopputulokseen, miten palvelun suorituspaikka on sitten määritettävä?


(1)  Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL 1977, L 145, s. 1).

(2)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).

(3)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 77/388/ETY täytäntöönpanotoimenpiteistä 17.10.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1777/2005 (EUVL 2005, L 288, s. 1).