15.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 13/5


A Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Lengyelország) által 2017. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach kontra Szef Krajowej Administracji Skarbowej

(C-566/17. sz. ügy)

(2018/C 013/05)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

Alperes: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28–i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 168. cikkének a) pontjával és a hozzáadottérték-adó semlegességének elvével az olyan nemzeti gyakorlat, amely szerint teljes mértékben biztosított az adólevonási jog olyan termékek megvásárlásával és szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, amelyeket az adóalany héa hatálya alá tartozó (adóköteles és adómentes) és héa hatálya alá nem tartozó tevékenységeihez is felhasználnak, tekintettel arra, hogy a nemzeti jog nem szabályozza az előzetesen felszámított héaösszegek fenti fajtájú tevékenységek szerinti megosztásának módszerét és feltételeit?


(1)  HL 2006. L 347., 1. o.