15.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 13/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu (Polsko) dne 26. září 2017 – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach v. Szef Krajowej Administracji Skarbowej

(Věc C-566/17)

(2018/C 013/05)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Účastníci původního řízení

Žalobce: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

Žalovaný: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Předběžná otázka

Brání čl. 168 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zásada neutrality DPH takové vnitrostátní praxi, která spočívá v přiznání plného nároku na odpočet DPH odvedené na vstupu v souvislosti s nákupem zboží a služeb, jež osoba povinná k dani používá zároveň pro účely plnění spadajících do působnosti DPH (zdanitelných plnění a plnění osvobozených od daně) i plnění nespadajících do rozsahu působnosti DPH, když vnitrostátní zákon nestanoví metody a kritéria pro rozdělení částek DPH odvedené na vstupu podle výše uvedených kategorií plnění?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347 s. 1.