8.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 5/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. septembrī iesniedza Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – Alekszij Torubarov/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Lieta C-556/17)

(2018/C 005/25)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītājs: Alekszij Torubarov

Atbildētājs: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (1) 46. panta 3. punkts, aplūkojot to kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka Ungārijas tiesām ir pilnvaras grozīt lēmumus, kurus pieņēmusi patvēruma jomā kompetentā iestāde un ar kuriem atteikta starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana, un piešķirt starptautisko aizsardzību?


(1)  OV 2013, L 180, 60. lpp.