8.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 5/18


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 22.9.2017 – Alekszij Torubarov v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Asia C-556/17)

(2018/C 005/25)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Alekszij Torubarov

Vastapuoli: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU (1) 46 artiklan 3 kohtaa tulkittava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kannalta tarkasteltuna siten, että Unkarin tuomioistuimilla on oikeus muuttaa turvapaikkaviranomaisen tekemää hallintopäätöstä, jolla kansainvälinen suojelu on evätty, ja myöntää kansainvälinen suojelu?


(1)  EUVL 2013, L 180, s. 60.