27.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 402/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. septembrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – 2M-Locatel A/S/Skatteministeriet

(Lieta C-555/17)

(2017/C 402/19)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītājs: 2M-Locatel A/S

Atbildētājs: Skatteministeriet

Prejudiciālais jautājums

Vai Kombinētā nomenklatūra kopējā muitas tarifā, kā izklāstīts Komisijas 2006. gada 17. oktobra Regulas (EK) Nr. 1549/2006 (1), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (2) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, I pielikumā

i)

apakšnodaļa “---Videoskaņotāji” pozīcijā 8528,

ii)

apakšpozīcijā 8528 71 13 un

iii)

apakšpozīcijā 8528 71 90

jāinterpretē tādējādi, ka prece, kas atbilst preces aprakstam apakšpozīcijā 8528 71 13 un var uztvert, dekodēt un apstrādāt tiešraides televīzijas signālus, ko pārraida, izmantojot interneta tehnoloģijas, taču nevar uztvert, dekodēt un apstrādāt tiešraides televīzijas signālus, ko pārraida, izmantojot antenu, kabeļtelevīziju vai satelītu, ir jāklasificē apakšpozīcijā 8528 71 13, apakšpozīcijā 8528 71 90 vai kādā trešajā apakšpozīcijā?


(1)  OV 2006, L 301, 1. lpp.

(2)  OV 1987, L 256, 1. Lpp.