15.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 13/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. septembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

(Lieta C-545/17)

(2018/C 013/03)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītājs: Mariusz Pawlak

Atbildētājs: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīvas 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (1) 7. panta 1. punkta pirmais teikums saistībā ar 8. pantu ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds valsts procesuālo tiesību regulējums, kāds ir paredzēts 1964. gada 17. novembra Civilprocesa kodeksa (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, kodificētā versija: Dz. U. 2016, poz. 1822 ar grozījumiem) 165. panta 2. punktā, saskaņā ar kuru tikai procesuāla dokumenta nodošana valsts izraudzītā pasta operatora nodaļā, t.i., operatoram, kam ir pienākums sniegt universālo pakalpojumu, ir pielīdzināma šī dokumenta iesniegšanai tiesā, bet šādas sekas netiek atzītas attiecībā uz procesuāla dokumenta nodošanu cita tāda valsts pasta operatora nodaļā, kas sniedz universālos pakalpojumus, bet nav izraudzītais operators, ir īpašas tiesības?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai Direktīvas 97/67/EK 7. panta 1. punkta pirmais teikums saistībā ar LES 4. panta 3. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka priekšrocības, kuras izriet no īpašu tiesību piešķiršanas operatoram, kas ir izraudzīts pretēji Direktīvas 97/67/EK 7. panta 1. punkta pirmajam teikumam, ir jāattiecina uz pārējiem pasta operatoriem, kā rezultātā procesuāla dokumenta nodošana arī tāda valsts pasta operatora nodaļā, kas sniedz universālo pakalpojumu, bet nav izraudzītais operators, ir jāatzīst par pielīdzināmu šī dokumenta iesniegšanai tiesā, pamatojoties uz analoģiskiem principiem, kuri izriet no Tiesas 2007. gada 21. jūnija sprieduma apvienotajās lietās Jonkman u.c. (no C-231/06 līdz C-233/06, ECLI:EU:C:2007:373)?

3)

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša, vai Direktīvas 97/67/EK 7. panta 1. punkta pirmais teikums saistībā ar LES 4. panta 3. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka uz tādas valsts tiesību normas kā Civilprocesa kodeksa 165. panta 2. punkts neatbilstību Direktīvas 97/67/EK 7. panta 1. punkta pirmajam teikumam var atsaukties lietas dalībnieks, kas ir dalībvalsts emanācija?


(1)  OV 1998, L 15, 14. lpp.