15.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 13/3


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 18.9.2017 – Mariusz Pawlak v. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

(Asia C-545/17)

(2018/C 013/03)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Mariusz Pawlak

Vastaaja: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15.12.1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY (1), (sellaisena kuin se on muutettuna) 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkettä, luettuna yhdessä 8 artiklan kanssa, tulkittava siten, että erityisoikeus on sellainen kansallisen prosessioikeuden säännös kuin 17.11.1964 annetun siviiliprosessilain (kodeks postępowania cywilnego; kodifioitu teksti Dz.U., 2016, järjestysnumero 1822, sellaisena kuin se on muutettuna; jäljempänä siviiliprosessilaki) 165 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan ainoastaan oikeudenkäyntiasiakirjan toimittaminen nimetyn toimijan, toisin sanoen sellaisen postialan toimijan, joka on velvollinen tarjoamaan postin yleispalvelua, kotimaan postitoimistoon, vastaa tämän asiakirjan jättämistä tuomioistuimeen, jättämällä tällaisen vaikutuksen myöntämisen ulkopuolelle oikeudenkäyntiasiakirjan toimittamisen toisen, mutta nimeämättömän postin yleispalvelun tarjoajan kotimaan postitoimistoon?

2)

Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, onko direktiivin 97/67/EY 7 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä, luettuna yhdessä SEUT 4 artiklan 3 kohdan kanssa, tulkittava siten, että edut – jotka perustuvat erityisoikeuden myöntämiseen nimetylle toimijalle direktiivin 97/67/EY 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen vastaisesti – on ulotettava muihin postialan toimijoihin sillä seurauksella, että myös oikeudenkäyntiasiakirjan toimittamisen sellaisen postin yleispalvelun tarjoajan kotimaan postitoimistoon, joka ei ole nimetty toimija, on katsottava vastaavan tämän asiakirjan jättämistä tuomioistuimeen, vastaavin periaattein kuin unionin tuomioistuimen tuomiossa 21.6.2007, Jonkman ym., yhdistetyt asiat C-231/06–C-233/06 (EU:C:2007:373)?

3)

Mikäli vastaus toiseen kysymykseen on myöntävä, onko direktiivin 97/67/EY 7 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä, luettuna yhdessä SEUT 4 artiklan 3 kohdan kanssa, tulkittava siten, että asianosainen, joka on jäsenvaltion ilmentymä, voi vedota siihen, että siviiliprosessilain 165 §:n 2 momentin kaltainen kansallisen oikeuden säännös on ristiriidassa direktiivin 97/67/EY 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa?


(1)  EYVL 1998, L 15, s. 14.