6.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 374/23


Acțiune introdusă la 15 septembrie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei

(Cauza C-543/17)

(2017/C 374/32)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen, agenți)

Pârât: Regatul Belgiei

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că prin neadoptarea, cel târziu la 1 ianuarie 2016, a tuturor actelor cu putere de lege şi actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (JO L 155, p. 1) sau, în orice caz, prin necomunicarea acestor dispoziții Comisiei, Regatul Belgiei nu a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 din această directivă;

impunerea, în privința Regatului Belgiei, în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) TFUE, a plății unei penalități cu titlu cominatoriu în cuantum de 54 639,36 de euro pe zi de întârziere cu începere de la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză pentru neîndeplinirea obligației de a comunica măsurile de transpunere a Directivei 2014/61/UE;

obligarea Regatului Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Statele membre erau obligate, în temeiul articolului 13 din Directiva 2014/61/UE să ia măsurile naționale de transpunere cel târziu la 1 ianuarie 2016. Comisia apreciază că Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei dispoziții.

În acțiunea formulată, Comisia propune să se impună Regatului Belgiei o penalitate cu titlul cominatoriu în cuantum de 54 639,36 de euro pe zi de întârziere.