6.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 374/23


Prasība, kas celta 2017. gada 15. septembrī – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

(Lieta C-543/17)

(2017/C 374/32)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen)

Atbildētāja: Beļģijas Karaliste

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka līdz 2016. gada 1. janvārim nepieņemot vajadzīgos administratīvos un normatīvos aktus, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvas 2014/61/ES par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai (OV L 155, 1. lpp.) prasības, vai katrā ziņā tos nepaziņojot Komisijai, Beļģijas Karaliste nav izpildījusi šīs direktīvas 13. pantā paredzētos pienākumus;

saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu noteikt Beļģijas Karalistei pienākumu samaksāt kavējuma naudu EUR 54 639,36 dienā kopš sprieduma pasludināšanas dienas šajā lietā saistībā ar pienākuma paziņot Direktīvas 2014/61/ES transponēšanas pasākumus neizpildi;

piespriest Beļģijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Direktīvas 2014/61/ES 13. pantu dalībvalstīm līdz 2016. gada 1. janvārim bija jāveic valsts transponēšanas pasākumi. Komisija uzskata, ka Beļģijas Karaliste nav izpildījusi šajā tiesību normā paredzētos pienākumus.

Savā prasībā Komisija piedāvā piemērot Beļģijas Karalistei kavējuma naudu EUR 54 639,36 dienā.