6.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 374/23


2017. szeptember 15-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Belga Királyság

(C-543/17. sz. ügy)

(2017/C 374/32)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Hottiaux, L. Nicolae és G. von Rintelen meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel legkésőbb 2016. május 1-jéig nem fogadta el a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló, 2014. május 15-i 2014/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL 2014. L 155., 1. o.) való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, vagy legalábbis nem közölte azokat a Bizottsággal – nem teljesítette ezen irányelv 13. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a 2014/61/EU irányelvet átültető intézkedések közlésére vonatkozó kötelezettség megsértése miatt az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján kötelezze a Belga Királyságot a Bíróság által a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjától esedékes napi 54 639,36 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére;

a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A tagállamok a 2014/61/EU irányelv 13. cikke alapján legkésőbb 2016. január 1-jéig kötelesek voltak elfogadni az irányelvet átültető nemzeti intézkedéseket. A Bizottság álláspontja szerint a Belga Királyság nem teljesítette e rendelkezésből eredő kötelezettségeit.

A Bizottság a keresetében azt javasolja, hogy a Bíróság kötelezze a Belga Királyságot napi 54 639,36 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére.