6.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 374/23


15. septembril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

(Kohtuasi C-543/17)

(2017/C 374/32)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen)

Kostja: Belgia Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Belgia Kuningriik ei ole hiljemalt 1. jaanuariks 2016 vastu võtnud kõiki õigus- ja haldusnorme, mis on vajalikud direktiivi 2014/61/EL kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta (ELT L 155, lk 1) täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis ei ole ta täitnud kohustusi, mis tulenevad selle direktiivi artiklist 13;

määrata direktiivi 2014/61/EL ülevõtmise meetmetest teatamata jätmise eest Belgia Kuningriigile ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse 54 639,36 eurot päevas alates kohtuotsuse kuulutamisest käesolevas kohtuasjas;

mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Vastavalt direktiivi 2014/61/EL artiklile 13 olid liikmesriigid kohustatud võtma siseriiklikud ülevõtmismeetmed hiljemalt 1. jaanuariks 2016. Komisjon on seisukohal, et Belgia Kuningriik on sellest sättest tulenevad kohustused täitmata jätnud.

Hagis teeb komisjon ettepaneku, et Belgia Kuningriigile määrataks karistusmakse 54 639,36 eurot päevas.