16.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 347/24


Sag anlagt den 4. september 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-526/17)

(2017/C 347/32)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara, P. Ondrůšek og A. Tokár, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114), med senere ændringer, idet den forlængede koncessionen på offentlige bygge- og anlægsarbejder vedrørende motorvejen Civitavecchia-Livorno til den 31. december 2046 uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen er af den opfattelse, at forlængelsen af koncessionen på offentlige bygge- og anlægsarbejder vedrørende motorvejen Civitavecchia-Livorno til den 31. december 2046 udgør en ændring af en væsentlig betingelse i denne koncession; det drejer sig om en væsentlig ændring af denne koncession, og denne forlængelse svarer til indgåelsen af en ny koncession på offentlige bygge- og anlægsarbejder, der som sådan skulle offentliggøres gennem en offentliggørelse af en udbudsprocedure. Da der ikke har fundet nogen offentliggørelse sted, har Den Italienske Republik tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 2 og 58 i direktiv 2004/18/EF.