16.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/24


Žaloba podaná dne 4. září 2017 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-526/17)

(2017/C 347/32)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár, zmocněnci)

Žalovaná: Italská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Italská republika tím, že prodloužila dobu platnosti koncese na veřejné práce týkající se dálnice A 12 Civitavecchia-Livorno do 31. prosince 2046 bez jakéhokoli zveřejnění oznámení o koncesích, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 2 a 58 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2014 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, s. 114), ve znění pozdějších předpisů;

uložil Italské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise má za to, že prodloužení doby platnosti koncese na veřejné práce týkající se dálnice A 12 Civitavecchia-Livorno do 31. prosince 2046 představuje změnu podstatné podmínky této koncese; jelikož se jedná o podstatnou změnu této koncese, toto prodloužení doby platnosti se rovná udělení nové koncese na veřejné práce a jako taková měla být zveřejněna prostřednictvím zveřejnění oznámení o koncesích. Vzhledem k tomu, že k žádnému zveřejnění nedošlo, Italská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 2 a 58 směrnice 2004/18/ES.