16.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 347/24


Иск, предявен на 4 септември 2017 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-526/17)

(2017/C 347/32)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

да се установи, че като е продължила до 31 декември 2046 г. срокът на концесията за строителство на автомагистрала A 12 Чивитавекия-Ливорно без да публикува каквото и да било обявление за поръчка, Италианската република не е изпълнила задълженията си по членове 2 и 58 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, 2004 г., стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116 и поправка в ОВ L 182, 2008 г., стр. 282), изменена,

да се осъди Италианска република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Комисията счита, че продължаването до 31 декември 2046 г. на концесията за строителство на автомагистрала A 12 Чивитавекия-Ливорно представлява изменение на съществено условие на концесията. След като концесията се изменя съществено, посоченото продължаване е равносилно на предоставянето на нова концесия за строителство и като такова трябва да бъде оповестено чрез публикуване на обявление за обществена поръчка. При положение че, напротив, не е публикувано такова обявление, Италианската република не е изпълнила задълженията си по членове 2 и 58 от Директива 2004/18/ЕО.