20.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 392/14


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 25. augustā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Spiegel Online GmbH/Volker Beck

(Lieta C-516/17)

(2017/C 392/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Spiegel Online GmbH

Atbildētājs: Volker Beck

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai atbilstoši Savienības tiesību normām par izņēmumiem no šīm tiesībām vai to ierobežojumiem atbilstoši Direktīvas 2001/29/EK (1) 5. panta 3. punktam ir pieļaujama transponēšanas brīvība valsts tiesībās?

2)

Ciktāl, nosakot Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 3. punktā paredzēto izņēmumu no autoru ekskluzīvajām tiesībām uz savu darbu reproducēšanu (Direktīvas 2001/29/EK 2. panta a) punkts) un izziņošanu, ieskaitot publiskošanu (Direktīvas 2001/29/EK 3. panta 1. punkts), vai minēto tiesību ierobežojumu piemērojamību, ir jāņem vērā ES Pamattiesību hartā paredzētās pamattiesības?

3)

Vai ar informācijas brīvības (ES Pamattiesību hartas 11. panta 1. punkta otrais teikums) vai preses brīvības (ES Pamattiesību hartas 11. panta 2. punkts) pamattiesībām var attaisnot tādus izņēmumus no autoru ekskluzīvajām tiesībām uz savu darbu reproducēšanu (Direktīvas 2001/29/EK 2. panta a) punkts) un izziņošanu, ieskaitot publiskošanu (Direktīvas 2001/29/EK 3. panta 1. punkts), vai tādus minēto tiesību ierobežojumus, kas nav Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 3. punktā paredzētie izņēmumi vai ierobežojumi?

4)

Vai ar autortiesībām aizsargātu darbu publiskošana preses uzņēmuma interneta portālā nav jāuzskata par aktuālu notikumu reportāžām atbilstoši Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 3. punkta c) apakšpunkta otrajam gadījumam, saistībā ar kurām nav jāsaņem atļauja, jau tāpēc vien, ka preses uzņēmumam bija iespējams un no viņa varēja sagaidīt, ka tas pirms autora darbu publiskošanas saņems autora atļauju?

5)

Vai publicēšana nenotiek citēšanas nolūkā atbilstoši Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 3. punkta d) apakšpunktam, ja citēti teksta darbi vai to daļas netiek nesaraujami iesaistītas jaunajā tekstā – piemēram, izmantojot atkāpes vai zemsvītras piezīmes –, bet gan tiek publiskotas internetā, izmantojot saiti, kā līdz ar jauno tekstu patstāvīgi aplūkojams PDF dokuments?

6)

Vai, atbildot uz jautājumu, kad darbs Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 3. punkta d) apakšpunkta izpratnē jau ir ticis likumīgi publiskots, ir jābalstās uz to, vai šis darbs tā konkrētajā formā jau iepriekš bija publicēts ar autora piekrišanu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp.).