20.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/14


2017 m. rugpjūčio 25 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Spiegel Online GmbH/Volker Beck

(Byla C-516/17)

(2017/C 392/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė ir atsakovė: Spiegel Online GmbH

Kita kasacinio proceso šalis ir ieškovas: Volker Beck

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Sąjungos teisės nuostatomis dėl išimčių iš Direktyvos 2001/29/EB (1) 5 straipsnio 3 dalyje numatytos teisės ir dėl jos apribojimų paliekama veiksmų laisvė perkeliant jas į nacionalinę teisę?

2.

Kaip reikia atsižvelgti į ES Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas pagrindines teises apibrėžiant Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalyje numatytų autorių išimtinės teisės atgaminti savo kūrinius (Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnio a punktas) ir juos viešai skelbti, įskaitant kūrinių padarymą viešai prieinamų (Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnio 1 dalis), išimčių ir apribojimų taikymo sritį?

3.

Ar gali pagrindinė teisė į informacijos laisvę (ES Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 1 dalies antras sakinys) arba į žiniasklaidos laisvę (ES Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 2 dalis) pateisinti papildomų išimčių ir apribojimų taikymą autorių išimtinei teisei atgaminti savo kūrinius (Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnio a punktas) ir juos viešai skelbti, įskaitant kūrinių padarymą viešai prieinamų (Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnio 1 dalis), be jau Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalyje numatytų išimčių ir apribojimų?

4.

Ar autorių teisių saugomų kūrinių padarymas viešai prieinamų spaudos bendrovės interneto portale nelaikytinas leidžiamu pranešimu apie tuo metu vykstančius įvykius, kaip numatyta Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies c punkto antroje alternatyvoje, vien dėl to, kad prieš padarydama autoriaus kūrinius viešai prieinamus spaudos bendrovė galėjo ir pagrįstai turėjo gauti jo leidimą?

5.

Ar citavimas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 3 dalies d punktą, nėra tuomet, kai cituojamas tekstas ar jo dalys ne neatsiejamai (pavyzdžiui, įtraukose ar išnašose) įterpiamas į naują tekstą, o padaromas prieinamas internete, pateikiant nuorodą, kaip atskiras nuo naujo teksto PDF formato dokumentas, kurį galima parsisiųsti atskirai?

6.

Ar atsakant į klausimą, kada kūrinys, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 3 dalies d punktą, jau yra teisėtai padarytas viešai prieinamas, reikia orientuotis į tai, ar šis kūrinys konkrečiu pavidalu jau anksčiau buvo paskelbtas gavus autoriaus leidimą?


(1)  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t. p. 230).