20.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 392/14


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. augusztus 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Spiegel Online GmbH kontra Volker Beck

(C-516/17. sz. ügy)

(2017/C 392/19)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél és alperes: Spiegel Online GmbH

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban és felperes: Volker Beck

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Hagynak-e a 2001/29/EK irányelv (1) 5. cikkének (3) bekezdése szerinti kivételekre vagy korlátozásokra vonatkozó uniós jogi előírások mérlegelési szabadságot az átültetés terén a nemzeti jogban?

2)

A szerzők műveik többszörözésével kapcsolatos (2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) pontja) és a nyilvánossághoz közvetítésük, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételük (2001/29/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése) kizárólagos jogának a 2001/29/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében előírt kivételei vagy korlátozásai terjedelmének meghatározásakor milyen módon kell figyelembe venni az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapjogokat?

3)

A tájékozódás szabadságának alapjoga (EU Alapjogi Chartája 11. cikke (1) bekezdésének második mondata) vagy a sajtószabadság (EU Alapjogi Chartája 11. cikkének (2) bekezdése) a szerzők műveik többszörözésével kapcsolatos (2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) pontja) és a nyilvánossághoz közvetítésük, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételük (2001/29/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése) kizárólagos jogának a 2001/29/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében előírt kivételein és korlátozásain túlmenően is igazolhat kivételeket vagy korlátozásokat?

4)

A szerzői jog által védett mű nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele egy sajtóvállalkozás internetes oldalán már abból az okból sem tekintendő a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdése c) pontjának második esete szerinti, engedélyt nem igénylő napi eseményekről szóló tudósításnak, mivel a sajtóvállalkozás számára lehetséges és észszerű lett volna, hogy beszerezze a szerző hozzájárulását művének nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt megelőzően?

5)

Nincs szó a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerinti idézés céljából történő nyilvánosságra hozatalról, ha az idézett szövegek, vagy annak részei nem képezik – például beszúrások vagy lábjegyzetek révén – az új szöveg elválaszthatatlan részeit, hanem az internetes link útján, az új szöveg mellett önállóan letölthető PDF fájlként hozzáférhetőek a nyilvánosság számára?

6)

Annak a kérdésnek a vizsgálatakor, hogy egy művet a 2001/29/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének d) pontja alapján mikor tettek a nyilvánosság számára jogszerűen hozzáférhetővé, figyelembe kell-e venni azt, hogy ezt a művet a konkrét formájában korábban már a szerző hozzájárulásával közzétették-e?


(1)  Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.)