20.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 392/14


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 25.8.2017 – Spiegel Online GmbH v. Volker Beck

(Asia C-516/17)

(2017/C 392/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Spiegel Online GmbH

Vastapuoli: Volker Beck

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Jättävätkö unionin oikeuden säännökset, jotka koskevat kyseisiin oikeuksiin sovellettavia poikkeuksia ja rajoituksia (direktiivin 2001/29/EY (1) 5 artiklan 3 kohta), jäsenvaltioille kansallista liikkumavaraa?

2)

Miten Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet on otettava huomioon määritettäessä direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 kohdassa säädettyjen, tekijöiden yksinoikeutta kappaleen valmistamiseen (direktiivin 2001/29/EY 2 kohdan a alakohta) ja teostensa välittämiseen yleisölle, teosten saattaminen yleisön saataviin mukaan lukien (direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohta), koskevien poikkeusten ja rajoitusten ulottuvuutta?

3)

Voidaanko tiedonvälityksen vapauteen (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan 1 kohdan toinen virke) tai lehdistönvapauteen (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohta) liittyvillä perusoikeuksilla perustella muita kuin direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia tai rajoituksia, jotka koskevat tekijöiden yksinoikeutta kappaleen valmistamiseen (direktiivin 2001/29/EY 2 kohdan a alakohta) ja teostensa välittämiseen yleisölle, teosten saattaminen yleisön saataviin mukaan lukien (direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohta)?

4)

Onko niin, että tekijänoikeudella suojattujen teosten saattamista yleisön saataviin sanomalehtiyrityksen internetportaalissa ei pidetä direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 kohdan c alakohdan toisessa vaihtoehdossa tarkoitettuna ajankohtaisista tapahtumista kertomisena, joka ei edellytä lupaa, jo siitä syystä, että sanomalehtiyrityksen oli mahdollista ja kohtuullista hakea tekijältä lupa ennen tämän teosten saattamista yleisön saataviin?

5)

Onko niin, että kyse ei ole direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta julkaisemisesta sitaatteja varten, jos lainatut tekstiteokset tai niiden osat – jotka esitetään esimerkiksi sisennyksissä tai alaviitteissä – eivät liity erottamattomasti uuteen tekstiin vaan ne on saatettu yleisön saataviin internetissä luomalla niihin linkki, josta se voidaan hakea uuden tekstin rinnalle itsenäisenä PDF-tiedostona?

6)

Arvioitaessa sitä, milloin direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettu teos on jo laillisesti saatettu yleisön saataviin, onko perustaksi otettava se, onko kyseinen teos julkaistu konkreettisessa muodossaan jo aiemmin tekijän luvalla?


(1)  Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL 2001, L 167, s. 10).